Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/sub/vymahaniepohladavok/wp-includes/plugin.php on line 579

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/sub/vymahaniepohladavok/wp-includes/plugin.php on line 579
Domov / Pohladavky / Započítanie pohľadávky v Obchodnom zákonníku

Započítanie pohľadávky v Obchodnom zákonníku

Obchodný zákonník spresňuje podmienky jednostranného zápočtu uvedené v § 581 OZ. Právna úprava započítania v Obchodnom zákonníku je obsiahnutá v § 358-364 a má iba doplnkovú povahu k právnej úprave Občianskeho zákonníka.

Vzájomné započítanie pohľadávok môže mať formu tak jednostranného právneho úkonu ako i dvojstranného právneho úkonu.

Aj v obchodnom zákonníku platí, že voči splatnej pohľadávke nie je možné započítať pohľadávku nesplatnú, ale v tomto prípade obchodný zákonník pozná dve výnimky

Dlžník v platobnej neschopnosti

v prípade ak má veriteľ síce nesplatnú pohľadávku, ale voči dlžníkovi, ktorý nie je schopný plniť svoje záväzky.

Čo je to neschopnosť plniť svoje záväzky zákon priamo nedefinuje. Samozrejme, že v súvislosti s týmto ustanovením ma na napadá definícia úpadku v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z o konkurze a reštrukturalizácii , ale to by už bolo jemne povedané neskoro, pretože v režime konkurzu platia osobitné pravidlá o započítaní pohľadávok

Odloženie splatnosti pohľadávky

Započítať možno aj pohľadávku, ktorá nie je splatná len preto, že veriteľ na žiadosť dlžníka odložil dobu splatnosti jeho záväzku bez toho, aby sa zmenil jeho obsah. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že aj zmena splatnosti záväzku je zmenou obsahu záväzku, ale Obchodný zákonník vyslovene túto zmenu oddeľuje od ostatných zmien v obsahu záväzku.

Pohľadávky z vkladov

V prípade pohľadávok z vkladov je toto pravidlo modifikované tak, že banka, ktorá vedie účet ( bežný,alebo vkladový ) klienta môže započítať voči prostriedkom na účte iba pohľadávku, ktorú má voči majiteľovi účtu podľa zmluvy o vedení týchto účtov.

Započítanie pohľadávok znejúce na rôzne meny

Obchodný zákonník výslovne upravuje započítanie pohľadávok znejúcich na rôzne meny a výslovne určuje , že pohľadávky sú vzájomne započítateľné len vtedy, ak sú meny vzájomne zameniteľné. Pre započítateľnú výšku týchto pohľadávok je rozhodujúci stredný devízový kurz platný v deň, keď sa pohľadávky stali spôsobilými na započítanie. Rozhodný je devízový kurz platný v mieste sídla alebo v mieste podnikania, prípadne bydliska strany, ktorá prejavila vôľu pohľadávky započítať.

Pohľadávky u ktorých márne uplynula premlčacia lehota – všeobecná premlčacia lehota v Občianskom zákonníku sú tri roky a všeobecná premlčacia lehota v Obchodnom zákonníku sú štyri roky.

Započítanie pohľadávok pri viacnásobnom postúpení pohľadávky

Obchodný zákonník rieši započítanie v prípade viacnásobného postúpenia pohľadávky. V takom prípade môže dlžník použiť na započítanie iba pohľadávku, ktorú mal v čase prevodu voči prvému veriteľovi, a pohľadávku, ktorú má voči poslednému veriteľovi. Občiansky zákonník túto problematiku rieši tiež, ale mierne odlišne a nesystematicky v časti týkajúcej sa postúpenia pohľadávky. Rieši to v dvoch rovinách

Výslovne je uvedené, že námietky, ktoré mal pôvodný dlžník voči pôvodnému veriteľovi
( postupca ), ktoré mohol dlžník uplatniť v čase postúpenia, mu zostávajú zachované i po postúpení pohľadávky.

S tým úzko súvisí aj možnosť uplatnenia započítania vzájomných pohľadávok, pretože je logické, že ak sa zmení osoba veriteľa tak už určité pohľadávky nemôžu byť vzájomné.

Občiansky zákonník v § 529 to rieši tým spôsobom , že ak má dlžník v čase postúpenia voči veriteľovi pohľadávky , ktorú tento veriteľ postúpil ( postupcovi ) môže tieto uplatniť aj voči novému veriteľovi pohľadávky ( postupníkovi ) za predpokladu, ak mu tieto pohľadávky bez zbytočného odkladu oznámi. Rovnako v tomto prípade má toto právo ak tieto pohľadávky ešte nie sú splatné.

Právna úprava § 529 Občianskeho zákonníka vyvoláva otázky ohľadne realizácie tohto práva a to preto, lebo nie je jasne definované čo je to bez zbytočného odkladu a tiež je problém ak sa pripustí započítanie na nesplatnej pohľadávky voči splatnej.

Rovnako nie jasné aký je vzťah § 529 Občianskeho zákonníka a právnej úpravy započítania pohľadávky uvedenej v Obchodnom zákonníku

Aj v Obchodnom zákonníku je upravená možnosť započítať akékoľvek pohľadávky vzájomnou dohodou.

 

O admind

Pozri tiež

exekučne konanie

Návrh na vykonanie exekúcie

Od 1.9.2005 sa výkon rozhodnutia realizuje ( s výnimkou rozhodnutia o výchove maloletých detí ) …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *