Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/sub/vymahaniepohladavok/wp-includes/plugin.php on line 579

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/sub/vymahaniepohladavok/wp-includes/plugin.php on line 579
Domov / Pohladavky / Vzor zmluvy o započítaní pohľadávky

Vzor zmluvy o započítaní pohľadávky

 

 

 

 

 

VZOR

Zmluva o započítaní pohľadávok

( § 580-581 Občianskeho zákonníka )

 

Názov : Veriteľ s.r.o.

Sídlo:    Horná 23, 949 01 Nitra

IČO: 555 555 55

Zapísaná na OS Nitra, oddiel s.r.o. vložka číslo 1110/n

 

ďalej len zmluvná strana 1

 

Meno a priezvisko : Ján Dlžný

Bydlisko : Štiavnická 223/5, 949 01 Nitra

Narodený 1.11.1965

Štátny občan SR

ďalej len zmluvná strana 2

 

uzatvárajú túto zmluvu o započítanie pohľadávok

 

I.

 

Zmluvná strana 1 je vlastníkom pohľadávky voči zmluvnej strane 2 vyplývajúcej k kúpnej zmluvy na tovar …….. uzatvorenej dňa ……. pod číslom ……….. v sume 500 Eur splatnej dňa 1.10.2012

Zmluvná strana 2 je vlastníkom pohľadávky voči zmluvnej strane 1 vyplývajúcej zo zmluvy o dielo číslom ZM/20/2011 zo dňa …………. v sume 600 Eur splatnej dňa 11.11.2012.

II.

 

Zmluvné strany vzájomne uznávajú dôvod a výšku vzájomných pohľadávok uvedených v čl. I zmluvy.

O  pohľadávkach zmluvných strán uvedených v čl. I nie je vedené súdne konanie.

 

III.

 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné pohľadávky v časti v ktorej a vzájomne kryjú zanikajú ku dňu 11.11.2012.

Zmluvná strana 1 doplatí zmluvnej strane 2 rozdiel v hodnote vzájomných pohľadávok vo výške 100 Eur do 15 dní od uzatvorenia tejto dohody na účet …………. .

 

IV.

 

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach , z ktorého každá má platnosť originálu. Každá zmluvná strana obdrží jednu kópiu.

Táto zmluva sa spravuje príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej a vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu.

 

V Nitre 10.1.2013

 

Zmluvná strana 1                                                                                       Zmluvná strana 2

Komentár k vzoru

Forma zmluvy

Zákon priamo nevyžaduje na zmluvu o započítaní písomnú formu, ale vzhľadom na to, že zmyslom započítania pohľadávky je nadobudnúť právnu istotu o stave vzájomných pohľadávok je prakticky jedinou zmysluplnou možnosťou dokázať, že k prejavu vôle došlo písomná forma.

Náležitosti zmluvy

  • Označenie zmluvných strán
  • Presné a nezameniteľné označenie vzájomných pohľadávok
  • Prejav vôle smerujúci k započítaniu pohľadávky

 

O admind

Pozri tiež

exekučne konanie

Návrh na vykonanie exekúcie

Od 1.9.2005 sa výkon rozhodnutia realizuje ( s výnimkou rozhodnutia o výchove maloletých detí ) …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *