Domov / Pohladavky / Príslušenstvo pohľadávky

Príslušenstvo pohľadávky

Poplatok z omeškania

príslušenstvo pohladavky

Kedysi sa inštitút poplatku z omeškania uplatňoval v hospodárskom zákonníku 109/1964 S.b. Poplatok z omeškania plní rovnaké funkcie ako úrok z omeškania a tam, kde je nárok na poplatok z omeškania nevzniká nárok na úrok z omeškania. Poplatok z omeškania je sankciou , ktorá je typická skôr pre verejnoprávne predpisy i keď tie postupne prechádzajú na úrok z omeškania.

Čítaj viac

Úroky z omeškania podľa Občianskeho zákonníka

príslušenstvo pohladavky

Omeškanie dlžníka s plnením peňažného záväzku je spojené s právom veriteľa požadovať úroky z omeškania § 517 ods. 2 OZ . Veriteľovi vzniká právo požadovať úroky z omeškania , toto svoje právo nemusí využiť. Otázka akým spôsobom toto svoje právo môže uplatniť. Niektorí autori z toho dovodzujú, že toto právo musí byť najprv uplatnené. Z autorovej …

Čítaj viac

Výška úroku z omeškania .

príslušenstvo pohladavky

Výška úroku z omeškania sa menila v čase. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že výška úroku z omeškania sa určuje odlišne pre občianskoprávne a obchodnoprávne vzťahy. Zatiaľ čo výška úrokov z omeškania pre Občianskoprávne vzťahy bola od počiatku určená nariadením vlády 87/1995 Z.z. tak, výška úroku z omeškania pre Obchodnoprávne vzťahy bola určená priamo Obchodným zákonníkom.

Čítaj viac

Úrok z omeškania

príslušenstvo pohladavky

  Vznik nároku na úrok z omeškania Vznik nároku na úrok z omeškania je viazaný na vznik a existenciu omeškania s plnením peňažného záväzku ako hlavného nároku . Vznik nároku na úrok z omeškania vzniká ex lege inými slovami veriteľ nie je povinný robiť žiadny zvláštny úkon pre to, aby samu vznikol nárok na úrok …

Čítaj viac

Úrok

príslušenstvo pohladavky

Úrok je cenou za poskytnutie peňazí veriteľom dlžníkovi. Vzniká v zmluvne dohodnutej výške za obdobie poskytnutia finančných prostriedkov. V prípade neuhradenie úroku vzniká veriteľovi právo požadovať úrok z omeškania. Naproti tomu úrok z omeškania má sankčný charakter a je tiež určitou formou kompenzácie za stratu možnosti dlžnou sumou.

Čítaj viac

Akcesorita príslušenstva pohľadávky

príslušenstvo pohladavky

Príslušenstvo pohľadávky tak ako je definované v § 121 ods. 3 zákona č. 40/1964 S.b. má voči istine akcesorickú povahu. Uvedené znamená, že jeho existencia a vznik je viazaná na platnú existenciu pohľadávky zo záväzkového vzťahu ku ktorému sa viaže. V tejto súvislosti je potrebné zaoberať sa dvoma základnými otázkami, ktoré priamo …

Čítaj viac

Vznik nároku na majetkové sankcie

príslušenstvo pohladavky

Úrok z omeškania Nárok na úrok z omeškania vzniká v prípade omeškania s plnením peňažného dlhu. Nárok na úrok z omeškania vzniká automaticky bez toho, aby veriteľ musel vykonať akýkoľvek dodatočný úkon. Podrobnejšie o úroku z omeškania budeme hovoriť v ďalšom texte. Poplatok z omeškania Poplatok z omeškania je majetková sankcia, ktorej režim je veľmi podobný úroku z omeškania, až na …

Čítaj viac