Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/sub/vymahaniepohladavok/wp-includes/plugin.php on line 579

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/sub/vymahaniepohladavok/wp-includes/plugin.php on line 579
Domov / Pohladavky (stránka 7)

Pohladavky

Úrok

príslušenstvo pohladavky

Úrok je cenou za poskytnutie peňazí veriteľom dlžníkovi. Vzniká v zmluvne dohodnutej výške za obdobie poskytnutia finančných prostriedkov. V prípade neuhradenie úroku vzniká veriteľovi právo požadovať úrok z omeškania. Naproti tomu úrok z omeškania má sankčný charakter a je tiež určitou formou kompenzácie za stratu možnosti dlžnou sumou.

Čítaj viac

Akcesorita príslušenstva pohľadávky

príslušenstvo pohladavky

Príslušenstvo pohľadávky tak ako je definované v § 121 ods. 3 zákona č. 40/1964 S.b. má voči istine akcesorickú povahu. Uvedené znamená, že jeho existencia a vznik je viazaná na platnú existenciu pohľadávky zo záväzkového vzťahu ku ktorému sa viaže. V tejto súvislosti je potrebné zaoberať sa dvoma základnými otázkami, ktoré priamo …

Čítaj viac

Vznik nároku na majetkové sankcie

príslušenstvo pohladavky

Úrok z omeškania Nárok na úrok z omeškania vzniká v prípade omeškania s plnením peňažného dlhu. Nárok na úrok z omeškania vzniká automaticky bez toho, aby veriteľ musel vykonať akýkoľvek dodatočný úkon. Podrobnejšie o úroku z omeškania budeme hovoriť v ďalšom texte. Poplatok z omeškania Poplatok z omeškania je majetková sankcia, ktorej režim je veľmi podobný úroku z omeškania, až na …

Čítaj viac

Akcesorita príslušenstva pohľadávky

príslušenstvo pohladavky

Príslušenstvo pohľadávky tak ako je definované v § 121 ods. 3 zákona č. 40/1964 S.b. má voči istine akcesorickú povahu. Uvedené znamená, že jeho existencia a vznik je viazaná na platnú existenciu pohľadávky zo záväzkového vzťahu ku ktorému sa viaže. V tejto súvislosti je potrebné zaoberať sa dvoma základnými otázkami, ktoré priamo …

Čítaj viac

Následky omeškania

omeškanie

Odstúpenie od zmluvy V prvom rade je to možnosť veriteľa odstúpiť od zmluvy. Zatiaľ čo v Občianskom zákonníku táto možnosť nie je podrobnejšie upravená, v Obchodnom zákonníku sa omeškanie považuje za porušenie zmluvy a jeho následky sú riešené odlišne podľa toho, či sa jedná o nepodstatné porušenie zmluvy, alebo podstatné porušenie zmluvy.

Čítaj viac

Omeškanie s plnením nepeňažného záväzku

omeškanie

Ako bolo povedané vyššie Občiansky zákonník osobitne nerozlišuje medzi omeškaním s plnením nepeňažného záväzku a peňažného záväzku. V Obchodnom zákonníku je situácia odlišná práve vďaka novele zákona č. 9/2013 Z.z. , ktorá podstatným spôsobom upravila lehotu splatnosti peňažných záväzkov v § 340a a 340b Obchodného zákonníka. Pôvodný § 340 OBCHZ sa dá po novele …

Čítaj viac

Omeškanie

omeškanie

Východiská právnej úpravy Doba a spôsob plnenia povinnosti vyplývajúci zo záväzkového vzťahu je vždy veľmi podstatným prvkom právneho vzťahu. V prípade ak povinnosť vyplývajúca zo záväzkového vzťahu nie je splnená včas , alebo riadne hovoríme, že sa účastník právneho vzťahu dostal do omeškania.

Čítaj viac