Domov / Pohladavky (stránka 4)

Pohladavky

Platobný rozkaz

konanie_pred_sudom

Platobný rozkaz má pre veriteľa značné výhody, ktoré sa dajú zhrnúť nasledovne Môže ho vydať vyšší súdny úradník a súdny tajomník ( ich je pochopiteľne viac ako sudcov ) Nevykonáva sa dokazovanie a nenariaďuje pojednávanie Odporca je nútený vykonať akciu – podať odpor s odôvodnením a uhradiť súdny poplatok, čo mu značne zužuje manévrovací …

Čítaj viac

Návrh na začatie konania

konanie_pred_sudom

Návrh za začatie konania je potrebné adresovať súdu. Náležitosti návrhu na začatie konania sú upravené v § 42 ods. 3 a § 79 Občianskeho súdneho poriadku zákon č. 99/1963 S.b. O.s.p.   Príslušnosť súdu je potrebné zvážiť, pretože postúpenie veci zbytočne predlžuje súdne konanie. Ako určiť mietnu príslušnosť súdu je rozobraté …

Čítaj viac

Zmluvná pokuta a moderačné právo súdu

zmluvna_pokuta

Zmluvná pokuta je vecou dohody zmluvných strán. Ako bolo povedané vyššie nárok na zmluvnú pokutu vznikne samotným porušením právnej povinnosti a nie je potrebné preukazovať výšku škody. Je teda zrejmé, že v konkrétnom prípade sa môže druhá zmluvná strana brániť jedine tým, že ide o celkom zjavne neprimeranú zmluvnú pokutu.

Čítaj viac