Domov / Pohladavky / Omeškanie

Omeškanie

Následky omeškania

omeškanie

Odstúpenie od zmluvy V prvom rade je to možnosť veriteľa odstúpiť od zmluvy. Zatiaľ čo v Občianskom zákonníku táto možnosť nie je podrobnejšie upravená, v Obchodnom zákonníku sa omeškanie považuje za porušenie zmluvy a jeho následky sú riešené odlišne podľa toho, či sa jedná o nepodstatné porušenie zmluvy, alebo podstatné porušenie zmluvy.

Čítaj viac

Omeškanie s plnením nepeňažného záväzku

omeškanie

Ako bolo povedané vyššie Občiansky zákonník osobitne nerozlišuje medzi omeškaním s plnením nepeňažného záväzku a peňažného záväzku. V Obchodnom zákonníku je situácia odlišná práve vďaka novele zákona č. 9/2013 Z.z. , ktorá podstatným spôsobom upravila lehotu splatnosti peňažných záväzkov v § 340a a 340b Obchodného zákonníka. Pôvodný § 340 OBCHZ sa dá po novele …

Čítaj viac

Omeškanie

omeškanie

Východiská právnej úpravy Doba a spôsob plnenia povinnosti vyplývajúci zo záväzkového vzťahu je vždy veľmi podstatným prvkom právneho vzťahu. V prípade ak povinnosť vyplývajúca zo záväzkového vzťahu nie je splnená včas , alebo riadne hovoríme, že sa účastník právneho vzťahu dostal do omeškania.

Čítaj viac