Domov / Pohladavky / Náhrada škody

Náhrada škody

Rozsah náhrady škody

skoda

Nahrádza sa všetka škoda teda skutočne vzniknutá škoda i ušlý zisk. Zatiaľ čo skutočná škoda predstavuje zmenšenie majetku poškodeného tak ušlý zisk predstavuje to o čo sa majetok poškodenej strany nerozmnožil ako sa to dalo očakávať pri bežnom obvyklom vývine vecí. Príklad na ušlý zisk V dôsledku protiprávneho konania došlo k havárii a zastaveniu výroby. …

Čítaj viac

Východiská právnej zodpovednosti v Obchodnom zákonníku

skoda

Zodpovednostný princíp Koncepcia zodpovednosti za škodu môže byť založená na princípe Zavinenia Prezumpcie zavinenia Objektívnej zodpovednosti s možnosťou liberácie Objektívnej zodpovednosti bez možnosti liberácie V našom právnom poriadku sa uplatňuje koncepcia zavinenia ( prevažne v Občianskoprávnych vzťahoch ) a princíp objektívnej zodpovednosti s možnosťou liberácie .

Čítaj viac

Predpoklady úspešného uplatnenia zodpovednosti za škodu

skoda

Vznik škody Škodou sa rozumie ujma , ktorá nastala v majetkovej sfér poškodeného. Práve vyčíslenie ujmy je často kľúčové. V tomto prípade je potrebné brať do úvahy i spoluúčasť. Je to mimoriadne dôležité, pretože sa môže stať, že pri nesprávnom určení osoby, ktorá je zodpovedná / spoluzodpovedná za vzniknutú škodu je celá, alebo …

Čítaj viac

Zakročovacia povinnosť

skoda

 V súvislosti s aplikáciou prevencie sú v Obchodných záväzkových vzťahoch kladené zvýšené nároky i na stranu, ktorej škoda hrozí. Pokiaľ má zmluvná strana , ktorej škoda hrozí vedomosť o hroziacej škode , tak je povinná tejto aktívne predchádzať, respektíve ju zmierniť a má nárok na náhradu nákladov s tým spojených.

Čítaj viac

Náhrada škody

skoda

  Všeobecne o náhrade škody Záväzky nevznikajú len s právnych úkonov, ale i z protiprávnych úkonov. Záväzky z titulu náhrady škody patria práve do skupiny záväzkov z protiprávneho konania. Funkcia náhrady škody má teda jednak charakter preventívny reparačný

Čítaj viac