Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/sub/vymahaniepohladavok/wp-includes/plugin.php on line 579

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/sub/vymahaniepohladavok/wp-includes/plugin.php on line 579
Domov / member (stránka 2)

member

Započítanie pohľadávky

zapocte_pohladavky

Inštitút započítania pohľadávok je upravený tak v Občianskom zákonníku § 580-581 ako i v Obchodnom zákonníku § 358-364. Započítanie pohľadávok je jedným zo spôsobov zániku záväzku, takto je i systematicky zaradený v Občianskom zákonníku. Podstata započítania pohľadávok spočíva v tom, že účastníci právnych vzťahov majú často vzájomné pohľadávky . Bolo by teda nehospodárne plniť si …

Čítaj viac

Odpis pohľadávky v jednoduchom účtovníctve

Graphs of financial analysis - Isolated

Daňovník účtujúci v jednoduchom účtovníctve zahŕňa do základu dane až príjem z uhradenej pohľadávky. Napriek tomu sú dve situácie, kedy musí zahrnúť pohľadávku do základu dane a to Pri skončení podnikania Pri postúpení pohľadávky Z vyššie uvedených dôvodov je aj daňovníkovi účtujúcemu v sústave jednoduchého účtovníctva zrealizovať daňovo účinný odpis pohľadávky Uvedená možnosť je obsiahnutá …

Čítaj viac

Jednotlivé dôvody odpisu pohľadávok

Graphs of financial analysis - Isolated

Jednotlivé dôvody odpisu pohľadávok podľa § 19 ods. 2 ZDP   súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo zrušil konkurz z dôvodu, že majetok dlžníka nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo zrušil konkurz z dôvodu, že …

Čítaj viac

Odpis pohľadávok

Graphs of financial analysis - Isolated

Odpis pohľadávok je najmä daňový inštitút. Účtovná jednotka môže v zásade vyradiť majetok , ktorý má k dispozícii z ľubovoľného dôvodu, čo je výrazom jej vlastníckeho oprávnenia. Z hľadiska daňového to však jedno nie je. Štát má svoju predstavu ako sa dostať k peniazom svojich občanov a robí to nie z dôvodu nejakej spravodlivosti, ale jednoducho preto, …

Čítaj viac

Opravné položky tvorené bankami

Graphs of financial analysis - Isolated

Opravné položky tvorené bankami Banky na rozdiel od ostatných daňovníkov postupujú podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo. Na rozdiel od iných subjektov môžu tvoriť opravnú položku na úvery ( aj istinu ) do výšky, ktoré nie sú kryté hodnotou zabezpečenia. ak od splatnosti pohľadávky, na ktorú je tvorená opravná …

Čítaj viac

Daňovo uznané opravné položky

Graphs of financial analysis - Isolated

V zmysle § 20 ods. 2 ZDP sú daňovo uznané opravné položky nasledovné a) nadobudnutému majetku 1) ( odsek 13), b) nepremlčaným pohľadávkam ( odsek 14), c) pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom konaní a reštrukturalizačnom konaní 38) ( odseky 10 až 12), d) nepremlčaným pohľadávkam, ktoré tvoria banky a pobočky zahraničných …

Čítaj viac

Opravné položky

Graphs of financial analysis - Isolated

  Právna úprava opravných položiek je obsianutá v nasledovných právnych predpisoch 26 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z.z. o O účtovníctve ZAOU 18 opatrenia MF SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92 – postupy účtovania v sústave PU 19 ods. 3 písm. f) , § 20, § 52 ods. 18 a …

Čítaj viac