On line kniha Pohľadávky v praxi

Pohľadávky sú dôležitou zložkou aktív každej spoločnosti, podnikateľa i jednotlivca,. Ich správa a vymáhanie je často náročný proces, ktorý si vyžaduje značne rozsiahle znalosti a znalosť terénu. Dlžník sa totiž prakticky vždy snaží čo možno najviac sťažiť vymoženie pohľadávky. Preto precízna príprava a plánovanie do značnej miery podmieňujú úspech vymoženia pohľadávky. Veriteľ je v prirodzenej nevýhode, pretože dlžník disponuje jeho zdrojmi a navyše ešte musí vynakladať značné zdroje na vymoženie práva.

Nie každý má predstavu aké kroky má podniknúť pri bránení svojich práv a táto publikácia mu krok po kroku ukáže postup k získaniu exekučného titulu a jeho následné uplatnenie cestou súdneho exekútora. Rovnako aj osoba vo finančných problémoch získa informácie, ktoré mu umožnia svoju situáciu riešiť racionálne a bez emócii. Z každej situácie existuje východisko, ale ignorovanie týchto problémov sa nevypláca. Neprimerane vysoké úroky , vysoké zmluvné pokuty a zabezpečenie záväzkov zmenkami sú niektoré úskalia na ktoré pravidelne narážajú ľudia, ktorí nerozvážne chcú riešiť svoju finančnú situáciu.

Publikácia Vás prevedie problematikou pohľadávok

Vysvetlí základné pojmy ako sú

pohľadávka, omeškanie a jeho následky

oboznámi čitateľa s problematikou náhrady škody a možnosti jej zníženia

úrokov z omeškania vrátane ich limitov

objasní problematiku zmluvnej pokuty

sprevádza ho podaním návrhu na súdom upozorní ho na dôležité podmienky konania

Vysvetlí mu základy oceňovania pohľadávok a ako ovplyvnia základ dane a výšku jeho daňovej povinnosti

Vysvetlí mu základné operácie s pohľadávkami z právneho i daňového hľadiska

Zápočet pohľadávky

Postúpenie pohľadávky

Odpis pohľadávky

Obsahuje vzory vybraných podaní

Garancia priebežnej a aktualizácie

Predplatitelia získajú bezplatný mailový odpovedaný servis k tejto problematike

Autor JUDr. Samuel Diatka má viac ako 15 ročné skúsenosti s touto problematikou a jeho odbornosť garantuje nielen sústavné vzdelávanie , ale i členstvo Slovenskej komore daňových poradcov